Przebieg realizacji

1. Dokonanie pomiarów

Na swojej działce należy wybrać właściwe miejsce, na którym stanie planowany basen. Polecamy wybrać miejsce z jak największym nasłonecznieniem. Prawdopodobnie w przyszłości zechcecie Państwo również zadaszyć basen. Zadaszenie ma także swoje wymagania dotyczące przestrzeni, tak więc proszę się liczyć w projekcie z umieszczeniem przyszłego szkieletu i uwzględnić tę możliwość.

Według rozmiarów basenu należy wyznaczyć przestrzeń, w której zostanie umieszczony basen, linię obwodową zaznaczyć wapnem. Przygotowywana wyznaczona powierzchni pod wykopanie powinien być przynajmniej o 25 cm większy z każdej strony - w ten sposób zostanie zapewniona wystarczająca przestrzeń manipulacyjna.

Prawdopodobnie w trakcie budowy basenu wykonywane będą także zmiany terenowe w okolicy basenu, dlatego polecamy, żeby nie wywozić całej wykopanej ziemi.

2. Wstępne prace ziemne

Należy wykonać prace wykopowe. Przy określaniu głębokości dołka należy wliczyć nie tylko głębokość basenu, lecz także wysokość płyty fundamentowej włącznie z warstwą podłoża żwirowego oraz wysokością wykończenia projektu, czyli z brukiem itp.

Przygotowanie pod odwodnienie

Przygotowanie polega na zaprojektowaniu odwodnienia płyt fundamentowych. Odwodnienie można wykonać na dwa sposoby. Albo naturalnie z podłączeniem do gotowego już ujścia (na przykład do odprowadzenia wody deszczowej). Jeżeli odprowadzenie wody z obszaru płyty fundamentowej takim naturalnym sposobem nie jest możliwe, to należy wybudować odwadniający szyb rewizyjny.

Korpus szybu tworzy rura o Ø około 300 - 400 mm. Do szybu jest podłączony rurociąg drenażowy (Ø cca 40-70 mm). Rura drenażowa pełni funkcję jamki do gromadzenia tych wód i musi być na stałe wyposażona w pompę zanurzeniową. Pompa ta musi być ciągle włączona.

Umieszczenie szybu na technologię

Zalecamy zastanowić się nad umieszczeniem szybu technologicznego (czy już na całość technologii lub tylko na przeciwprąd) i przygotować dołek, w którym zostanie umieszczony szyb. Dołek ten (na szyb technologiczny) nie można umieścić w miejscu przyszłych szyn na zadaszenie. Głębokość dołka zależy od głębokości szybu, grubości płyty fundamentowej oraz żwiru podkładowego.

3. Zarównanie dna jamy

Jak już tylko mamy wykopany dołek, trzeba wyrównać dno jamy. Wykonuje się to przez wysapanie żwiru. Do warstwy górnej drobniejszego żwiru przygotowujemy instalację rurociągu drenażowego zawsze z opadem do miejsca odprowadzenia wody.

4. Odwodnienie płyty fundamentowej

Odwodnienie płyty fundamentowej jest bardzo ważną częścią przygotowania budowy. Woda opadowa, ew. gruntowa może spowodować nawet bardzo rozległe deformacje szkieletu basenu. Koszty związane z usunięciem szkody spowodowanej przez tę wodę z całą pewnością przekroczą cenę instalacji odwodnienia. Ogólnie zatem obowiązuje, że: woda opadowa lub gruntowa nie może dosięgać do najwyższej niwelety płyt fundamentowych.

5. Zarównanie dna dołka

Przed rozpoczęciem betonowania płyt fundamentowych polecamy wyrównanie dna przygotowanego dołka. Do tego celu polecamy zastosowanie drobnego żwiru.

6. Zbrojenie płyty fundamentowej

Należy wykonać zbrojenie płyt fundamentowych przy pomocy tzw. sieci kari.

7. Betonowanie dna

Teraz nadchodzi etap betonowania płyty fundamentowej. Grubość płyty betonowej powinna wynosić co najmniej 15 - 20 cm, w trakcie betonowania trzeba zachować maksymalną płaszczyznę tak płyty fundamentowej, jak i płyt fundamentowych pod szyby.

Szkielet własny basenu może mieć różnice w wysokościach, czyli trzeba ten fakt brać pod uwagę przy obliczeniach. Nie można też zapomnieć o uwzględnieniu finalnego wykończenia otoczenia basenu.

8. Przygotowanie płyty fundamentowej i szkieletu basenu

Przed włożeniem szkieletu basenu do dołka należy przygotować płytę fundamentową i sam szkielet do osadzenia. W celu uniknięcia ewentualnego uszkodzenia dna basenu należy oczyścić płytę fundamentową od wszelkich grubszych zanieczyszczeń, nierówności, ew. ostrych krawędzi. W przypadku stwierdzenia nierówności polecamy wyrównanie dna gładzią wyrównującą, ewentualnie oszlifowanie płyty.

Jeżeli płyta fundamentowa jest przygotowana, należy na niej umieścić izolację cieplną dna basenu w postaci utwardzanego (ekstrudowanego) polistyrenu. Kolejnym krokiem jest instalacja izolacji boków szkieletu basenowego. Wykonuje się ją także przy pomocy płyt polistyrenowych. Jeżeli zamówicie sobie Państwo tę izolację, to izolacja ta zostaje zainstalowana w trakcie produkcji szkieletu. Szkielet basenu jest zatem wyposażony w izolację przy dostawie na miejsce instalacji.

9. Osadzenie szkieletu basenu

Jak tylko już wszystko zostało przygotowane, rozpoczyna się osadzanie szkieletu basenu oraz szybów do przestrzeni montażowej. W zależności od uzgodnień do złożenia i osadzenia szkieletu basenu do przestrzenie montażowej konieczna jest wsparcie fizyczne albo dźwig. Wg wybranej metody proszę zapewnić wystarczającą ilość osób lub sam dźwig. Następuje kompletna instalacja i podłączenie technologii basenowej.

10. Przygotowane basenu do murowania

Zanim rozpoczniecie Państwo wykonywanie finalnych prac konieczne jest rozparcie szkieletu basenu. Rozparcie należy wykonać w clu wyeliminowania ewentualnych deformacji szkieletu basenu. Mogą one wystąpić na skutek nieostrożnego obchodzenia się z betonem (np. przy zasypaniu zbyt rzadkim betonie lub przez jego ubicie).

11. Ściana wsporcza i samo betonowanie

W przypadku, gdy basen budowany jest na niestabilnym podłożu (np. podkład piaskowy) i po wykopaniu dołka dochodzi do zsypywania się ścian lub w przypadku, gdy dołek kopiemy z dużym wyprzedzeniem przed samą realizacją basenu, musimy wybudować ściany oporowe z traconych szalunków. Równe odcinki ścian budujemy o grubości min. 20 - 25 cm. Na zachowanie tej samej grubości także w łukach decydujemy się przy budowie murka nadziemnego (omurowany basen może wystawać ponad teren maks. 30 cm - nie obowiązuje dla basenów okrągłych).

W przypadku, gdy chcemy basen podwyższyć nad 30 cm lub jest on stawiany na niestabilnym podłożu, szerokość i sposób budowy konstrukcji wspornych określi ekspert budowlany.

Obetonowanie basenu

Napuścimy aż 30 cm wody do basenu i dosypiemy mieszanką betonową maks. do tej samej wysokości. Beton ubijamy tylko w taki sposób, by nie doszło do wgięcia ściany do basenu. Jeżeli stanie się coś takiego należy z wewnętrznej strony basenu wycisnąć nierówność. Należy nieustannie kontrolować równe odcinki ścian basenu i obchodzić się z maksymalną ostrożnością, tak by ściany były równe zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej! Następnie stopniowo podnosimy poziom wody o kolejne centymetry i dosypujemy beton. Tym sposobem kontynuujemy aż do całkowitego wybetonowania przy czym betonowanie basenu rozdzielimy najlepiej na 3 do 4 po sobie idących dni. W przypadku, gdy mamy zainstalowane światła, dysze lub inne elementy technologiczne, musimy zapewnić dylatację (przy pomocy piany, waty lub polistyrenu) między tymi elementami a betonem.

Przy okrągłych basenach o średnicy ponad 4 m zalecamy obstawienie betonem o szerokości min. 15 cm, zarazem w odpowiednim stopniu obowiązują wyżej wymienione warunki.

Plastikowy szyb na technologie polecamy obetonować do wysokości terenu o grubości około 15 cm.

Mieszanka betonowa powinna być tylko lekko wilgotna, powierzchnia betonu musi być szorstka, żeby się dobrze wiązały kolejne warstwy.

W przeciągu całej operacji należy dbać o czystość i dokładność, żeby nie doszło do niepotrzebnego uszkodzenia powierzchni szkieletu basenu!

12. Wykonanie płyty podkładowej pod przyszłą nawierzchnię brukową

Wysokość płyty podkładowej zależy od wysokości końcowej niwelety bruku. Płyta ta powinna zostań wyposażona w tzw. sieć kari. Zarazem powinna być połączona z obmurowaniem, czyli powstanie płyta monolityczna.

Zalecamy stworzenie dla płyty monolitycznej punktów wsparcia (wg rozmiarów tej płyty) tak, by nie mogło nastać je ewentualne popękanie.

13. Przygotowanie terenu

Przed końcowymi pracami wykończeniowymi okolicy basenu trzeba wykonać zarównanie terenu. Zalecamy, że okoliczny teren był przynajmniej o 10 cm niżej, niż płyta podkładowa dla przyszłej nawierzchni brukowej. Tę różnicę w poziomach docenią Państwo przy konserwacji otoczenia basenu, na przykład przy koszeniu trawy.

14. Deska podkładowapod bruk

Wysokość płyty podkładowej zależy od wysokości wybranej kostki brukowej. Należy wykonać ostateczną płytę podkładową pod nawierzchnię brukową, ewentualne nierówności można zarównać gładzią. Jeżeli zastanawiacie się państwo nad instalacją

zadaszenia, to konieczne jest stałe połączenie kostki brukowej z płytą podkładową bądź przez podbetonowanie kostki brukowej bądź innym stosownym sposobem.

Jeżeli częścią bruku będą ozdobne listwy basenowe, to konieczne jest, żeby wysokość tych listew nie stała w przyszłości na przeszkodzie ruchomym częściom zadaszenia. W tej fazie konieczne jest także zainstalowanie elementów kotwiczących (stopek plastikowych) dla schodków do basenu oraz pudełek łączących do oświetlenia basenu.

15. Ostateczne wykończenie okolicy

Teraz już wszystko jest przygotowane do położenia nawierzchni brukowej. W przypadku, gdy będziecie Państwo zadaszać basen, konieczne jest zachowanie maksymalnego poziomu bruku w celu umieszczenia elementów suwnych przyszłego zadaszenia basenu.

16. Instalacja zadaszenia

Przez instalację zadaszenia zakończyliście Państwo ostatni etap realizacji Państwa wymarzonego basenu. Teraz pozostaje tylko cieszyć się pięknymi chwilami przy basenie i delektować się w ten sposób „NADMORSKIM RELAKSEM U PAŃSTWA W DOMU".